อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ

อิทธิพลของภาษาของต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย

ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหยิบยืมซึ่งกันและกันซึ่งภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับภาษาไทยมีมากมายถึง 14 ภาษา เนื่องด้วยอิทธิพลทางด้านภูมิศาสตร์ ศาสนา การศึกษาและอื่นๆ ทำให้ภาษาไทยมีคำใช้มากขึ้น

การรับคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมี 3 ระดับ คือ

  1. รับเฉพาะคำที่จำเป็น
  2. รับคำมาเสริมแต่งภาษาให้ไพเราะสละสลวย
  3. รับคำมาเกินความจำเป็น

สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย มีดังนี้

  1. อิทธิพลทางภูมิศาสตร์ เช่น อาณาเขตติดต่อกัน
  2. อิทธิพลทางประวัติศาสตร์
  3. อิทธิพลทางศาสนา เช่น ภาษาบาลี
  4. อิทธิพลทางการศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ
  5. อิทธิพลทางการเดินทางระหว่างประเทศ
  6. อิทธิพลทางภาษาและวรรณคดี
  7. อิทธิพลทางธุรกิจส่วนตัว เช่น การแต่งงานระหว่างคนต่างชาติ

มีที่คำที่ใช้ในภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 14 ภาษา คือ

  1. เขมร (ข.) 8.บาลี(ป)
  2. จีน(จ) 9.ฝรั่งเศส(ฝ)
  3. ชวา(ช) 10. มลายู (ม)
  4. ญวณ(ญ) 11. ละติน (ล)
  5. ญี่ปุ่น(ญิ) 12. สันสกฤต(ส)
  6. ตะเลง(ต) 13. อังกฤษ (อ)
  7. เบงกาลี(บ) 14.ฮินดี(ฮ)


แหล่งอ้างอิง : เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย

โดย : นาย นิตินัย ประภาวรางศักดิ์, โรงเรียนชลลบุรีสุขบท, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546