หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นทุกๆ คนย่อมมีการเวียนไหว้ตายเกิดเป็นทุกข์ของชีวิต  การกระทำหนึ่งการกระทำอาจจะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองหรือส่วนรวม แต่อีกนัยหนึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบุคคลรอบข้างได้ไม่มากก็น้อย
คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
อัตตาหิต อัตตาโน นาโถ******ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

โดย : นาย สำเริง วงษ์ดี, โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง, วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546