การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

 

   

  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
  1. ความหมายของการอนุรักษ์และพัฒนา
  1.1 การอนุรักษ์ หมายถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดเพื่อให้มีประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลานานที่สุด ทั้งนี้ต้องให้มีการสูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุด และจะต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปโดยทั่วถึงกันด้วย
  1.2 การพัฒนา หมายถึง การทำให้เจริญ การปรับปรุงเปลี่ยนไปในทางที่ทำให้เจริญขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้นั้น จะต้องมีการวางแผนต้องอาศัยวิชาความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงจะทำให้การพัฒนานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์
  1. ความจำเป็นที่จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
  ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่พบอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นหรือตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้น ที่สำคัญได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ แร่ธาตุ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งล้วนแต่ให้คุณประโยชน์ทั้งสิ้น เหตุผลที่เราควรเร่งอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม ก็เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราได้ถูกทำลายลงมากจนขาดความสมดุล
  1. แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
  3.1 ระดับบุคคล ประชาชนทุกคนควรมีจิตสำนึกที่ดีต่อแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
   1. ต้องรู้จักประหยัด
   2. ต้องรู้จักรักษา
   3. ต้องรู้จักฟื้นฟูทรัพยากรให้ฟื้นตัวและรู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้น
   4. ช่วยกันส่งเสริมการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   5. ต้องรู้จักนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใหม่
   6. ต้องรู้จักนำทรัพยากรอื่น ๆ มาใช้แทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรือกำลังจะลดน้อยหมดสูญไป
   7. ต้องช่วยกันค้นคว้าสำรวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ เพื่อนำมาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก
   8. ต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
   9. ต้องเต็มใจเข้ารับการอบรมศึกษา ให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  3.2 ระดับชุมชน เนื่องจากประชาชนแต่ละคนเป็นสมาชิกของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งลักษณะและสภาพของชุมชน จะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ด้วย ทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดี ในการอนุรักษ์ควรร่วมมือร่วมใจกัน ดังนี้
  1. ประชาชนในชุมชนจะต้องตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตน
  2. ประชาชนในชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบของการจักการ และสามารถแก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
  3.จัดระบบวิธีการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้ประสานงานกับหน่วยของรัฐและเอกชน
  3.3 ระดับรัฐบาล
  1. รัฐบาลควรกำหนดนโยบาย และวางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
  2. ในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของชุมชนและของประเทศ ประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
  3. หน่วยงานของรัฐทั้งในท้องถิ่นและภูมิภาค จะต้องเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม รวมทั้งจะต้องให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนทั้งไปด้วย
  4. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกฎหมายท้องถิ่น และความรู้ทางด้านการอนุกรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
  5. หน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่น ภูมิภาค ต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปให้กลับสู่สภาพเช่นเดิม และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการณ์เช่นนั้นขึ้นมาอีก

   

   

   


  ที่มา : หนังสือ เรียนสังคมศึกษา ประเทศของเรา 1-2

  โดย : นางสาว บุญสุข เกตบุญ, ราชภัฎสงขลา, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545