โครงสร้างของสังคม

โครงสร้างของสังคม หมายถึง  ระบบความสัมพันธ์ของบุุคคลในสังคม 

ลักษณะสำคัญของโครงสร้างของสังคม

 1. มีบุคคลจำนวนหนึ่งติดต่อกันหรือกระทำกันระหว่างทางสังคม
 2. มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนให้บุคคลให้ยึดร่วมกันสำหรับการกระทำร่วมกันระหว่างสังคม
 3. มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก
 4. มีลักษณะเคลื่อนไหวเปลี่นยแปลงได้

ลักษณะของสถาบันสังคม

 1. เป็นสิ่งที่คนในสังคมสร้างขึ้นมา
 2. มีแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม
 3. มีความมุ่งหมายที่จะดำเนินการ
 4. มีระเบียบแบบแผน
 5. กำหนดความประพฤติของบุคคลได้

องค์ประกอบของสถาบันสังคม

 1. มีกลุ่มทางสังคม
 2. มีสถานภาพและบทบาท
 3. มีหน้าที่
 4. มีบรรทัดฐานทางสังคม

สถาบันทางสังคม

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญที่สุด  เพราะมีความสัมพัธ์และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด  กำหนดสิทธิและหน้าที่ที่สมาชิกพึงปฎิบัติ

     ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็ก  มีสามี  ภรรยาและบุตร  สมาชิกจะผูกพันกัน  และในสังคมปัจจุบัน  ครอบครับแบบนี้เริ่มมีมากขี้น  ข้อเสียของครอบครัวแบบนี้  ขาดความอบอุ่นเพราะห่างไกลญาติพี่น้อง  ข้อดีของครอบครัวเดี่ยวคือ มีความเป็นอิสระ     ครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่  มี  สามี  ภรรยา  บุตร  และวงศาคณาญาติ  รวมอยู่ในบ้านเดียวกันหรือรั้วเดียวกัน  พบมากในสังคมชนบท

สถาบันการปกครอง

     สถาบันการปกครอง  คือ  กลุ่มบรรทัดฐานทางสังคมที่องค์กรทางการเมืองการปกครองนำเป็นแบบอย่างของการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสถาบันทางการเมืองเป็นเรื่องการให้อำนาจที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและกำหนดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในการดำเนินชีวิต

สถาบันเศรษฐกิจ

     สถาบันเศรษฐกิจหมาถึง  สถาบันที่ดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจผลิตสินค้า  การกระจายการบริโภค  และการบริการ  เพื่อการอยู่กินดีของประชาชน

สถาบันการศึกษา

     การศึกษาช่วยให้เกิดความคิดและเกิดปัญญา  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาเศรษบกิจและสังคมให้ก้าวหน้า  ดังนั้นบุคคลที่มีการศึกษาดี  หมายถึง  บุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้

สถาบันศาสนา

     สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตใจ  ความเชื่อทางสังคม  ทางศาสนา  เพื่อให้สมาชิกได้นำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติดำเนินชีวิตได้

 แหล่งอ้างอิง : หนังสือ สังคมศึกษาแนวใหม่ 4-5-6

โดย : นาย รุ่งโรจน์ เนติชนารัตน์, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546