NECTEC
NSTDA
Home
Computer
Program
Internet & Web
Graphics
CAI
Multimedia
Electrical Power
General Education
Special Education
Links
Webmaster

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย


เหรียญราชินี
The Queen Medal

                     ใช้อักษรย่อ ส.ผ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานเป็นที่ระลึก ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญนี้ขึ้นโดยพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์

                     ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสทวีปยุโรป เพื่อเจริญพระราชไมตรีเป็นครั้งแรก (เดือนเมษายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๐) ทรงสร้างเหรียญนี้ขึ้นสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนถึงพลทหาร และ กะลาสี เรือพระที่นั่งที่ตามเสด็จในครั้งนั้น

                     ความปรากฏในพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ระหว่างเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ตอนหนึ่งว่า

                     "เรามีความขอบใจท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประพาสทวีปยุโรปครั้งนี้ เปนอันมาก ที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามเสด็จไปพิทักษ์รักษา แลสนองพระเดชพระคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท แลได้อุส่าห์รักษาการตามน่าที่เรียบร้อย ตลอดมาจนเสด็จกลับคืนพระนครฉนี้ ก็เหมือนหนึ่งท่านทั้งหลาย ได้ช่วยป้องกันชีวิตรของเราตลอดมา จึงขอบคุณท่านทั้งหลายเปนอันมาก เมื่อเรารฦกถึงคุณของท่านทั้งหลายที่มีแก่เราดังว่ามานี้ จึงได้สร้างเหรียญราชินีขึ้นโดยเฉพาะ แลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะได้ให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ จงรับไว้ประดับกาย เป็นที่รฦกถึงที่เราขอบคุณท่านทั้งหลายในครั้งนี้สืบไปทุกๆ คนเทอญ"

เหรียญราชินี มีชนิดเดียว เป็นเหรียญเงินรูปกลม


เหรียญราชินี

ด้านหน้า มีพระปรมาภิไธยย่อ "ส.ผ." ไขว้

ด้านหลัง
เป็นพื้นเงินเกลี้ยงสำหรับจารึกนามผู้ได้รับพระราชทาน และมีอักษรที่ขอบเบื้องบนว่า "พระราชทาน" เบื้องล่างว่า "ร.ศ.๑๑๖" ห้อยกับแพรแถบสีน้ำเงินอ่อน กว้าง ๓.๒ เซนติเมตร ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

                     ปัจจุบันเป็นเหรียญที่พ้นสมัยพระราชทาน