โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สาระพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  3

 

ระดับชั้น                           รหัสวิชา                ชื่อวิชา                                                                                   เวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1           31101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                          80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2           32101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                          80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           33101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                          80  ชั่วโมง / ปี

               

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สาระเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่  3

 

ระดับชั้น                           รหัสวิชา                ชื่อวิชา                                                                                   เวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1           31201                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                                    80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2           32201                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                                    80  ชั่วโมง / ปี

ชันมัธยมศึกษาปีที่  3           33201                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3                                                    80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           ง33202                  เกษตรอินทรีย์                                                                      40  ชั่วโมง / ปี

 

สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว ( งานธุรกิจ )

สาระที่  2  การอาชีพ

สาระที่  3  การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                 บูรณาการ

สาระที่  5  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

               

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สาระพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4

 

ระดับชั้น                        รหัสวิชา                ชื่อวิชา                                                                   หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           41101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                41102                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           42101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                42102                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           43101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                43102                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระเพิ่มเติม  ช่วงชั้นที่  4

 

ระดับชั้น                        รหัสวิชา                ชื่อวิชา                                                                   หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           41201                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                    1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                41202                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                    1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           42201                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3                                    1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                42202                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4                                    1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           43201                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5                                    1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                43202                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6                                    1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

 

หมายเหตุ

สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว ( งานธุรกิจ )

สาระที่  2  การอาชีพ

สาระที่  3  การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                    บูรณาการ

สาระที่  5  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สาระพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  3

ระดับชั้น                                                รหัสวิชา                 ชื่อวิชา                                                                                    เวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1              31101                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2              32101                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3              33101                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 80  ชั่วโมง / ปี

สาระเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่  3

ระดับชั้น                                                รหัสวิชา                 ชื่อวิชา                                                                                    เวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1              31201                    เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                                         80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2              32201                    เทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                                         80  ชั่วโมง / ปี

ชันมัธยมศึกษาปีที่  3              33201                    เทคโนโลยีสารสนเทศ 3                                                         80  ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3              ง33202                    เกษตรอินทรีย์                                                                         40  ชั่วโมง / ปี

สาระพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4

ระดับชั้น                                                รหัสวิชา                 ชื่อวิชา                                                                    หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4              41101                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                41102                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5              42101                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                42102                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6              43101                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                43102                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

สาระเพิ่มเติม  ช่วงชั้นที่  4

ระดับชั้น                                                รหัสวิชา                 ชื่อวิชา                                                                    หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4              41201                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                         1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                41202                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                         1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5              42201                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 3                                         1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                42202                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 4                                         1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6              43201                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 5                                         1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

                                                43202                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 6                                         1.0  หน่วยกิต / ภาคเรียน

หมายเหตุ

สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว ( งานธุรกิจ )

สาระที่  2  การอาชีพ

สาระที่  3  การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                               บูรณาการ

สาระที่  5  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ