ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
จำนวนสมาชิก 783 คน
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
ห้องเรียน
เลขที่
001
นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก  
002
นางถนอม จิตรชื่น  
003
นายวิจิตร โพธิ์ทอง  
004
นางณาตยา ผสมวงศ์  
005
นายกัมปนาท คงนุรัตน์  
006
นายพิภาพ แก้วยศ  
007
นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์  
008
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ  
009
นางเพิ่มศิริ งามยิ่ง  
010
นายทิพย์ งางาม  
011
นายชัชวาล มั่นคง  
012
นางวชิราภรณ์ มั่นคง  
013
นางสุทัศนี ใจกล้า  
014
นางสาวรุ่งนภา กุยรัมย์  
015
นายพัลลภ พัวพันธุ์  
016
นายสมศรี จิตชื่น  
017
นางบุญญา บุตรสวน  
018
นางปาลิตา พันบุดดี  
019
นางสาวทัศนา คุณเลิศ  
020
นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข  
05062
เด็กชายสุริยชัย คางคำ  
40
4928
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สมพันธ์  
05112
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขหอม  
1/1
1
05113
เด็กหญิงจารุณี โลนุช  
1/1
2
05114
เด็กหญิงเจนจิรา เดชา  
1/1
3
05115
เด็กหญิงดวงกมล สิงห์ทอง  
1/1
4
05116
เด็กหญิงนิตยา สัจนวน  
1/1
5
05117
เด็กหญิงนิรชา พุทธระสุ  
1/1
6
05118
เด็กหญิงนุจรินทร์ นามกระโทก  
1/1
7
05119
เด็กหญิงบุษราภรณ์ เพ็งสะเทียม  
1/1
8
05120
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุตตัสสะ  
1/1
9
05121
เด็กหญิงพรนิภา มั่งมี  
1/1
10
05122
เด็กหญิงมณฑกานต์ เสริมแก้ว  
1/1
11
05123
เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวแย้ม  
1/1
12
05124
เด็กหญิงวิภาดี พันบุดดี  
1/1
13
05125
เด็กหญิงศุภากร โมสืบแสน  
1/1
14
05126
เด็กหญิงสมบูรณ์ ใจกล้า  
1/1
15
05127
เด็กหญิงสรัญรส ชูผึ้ง  
1/1
16
05128
เด็กหญิงสุภาพรรณ สุขศิริ  
1/1
17
05129
เด็กหญิงสุภาวรรณ เลิศศรี  
1/1
18
05130
เด็กหญิงสุวิมล คุณเถื่อน  
1/1
19
05131
เด็กหญิงอรทัย นันบุดดี  
1/1
20
05132
เด็กหญิงอารีย์ ซึ้งรัม  
1/1
21
05133
เด็กหญิงอารียา พันธ์บุดดี  
1/1
22
05134
เด็กหญิงอารียา จำปาสี  
1/1
23
05135
เด็กหญิงอินทุอร สืบวงค์  
1/1
24
05136
เด็กชายกฤชณคร ยุทธภัณฑ์  
1/1
25
05137
เด็กชายกฤษณะ มูลสุวรรณ์  
1/1
26
05138
เด็กชายจตุรงค์ ผิวละออง  
1/1
27
05139
เด็กชายจักรพันธ์ พลอาสา  
1/1
28
05140
เด็กชายเจริญชัย จันทะเกต  
1/1
29
05141
เด็กชายชูเกียรติ บุญตวง  
1/1
30
05142
เด็กชายณัฐดนัย นามน้อย  
1/1
31
05143
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองปัญญา  
1/1
32
05144
เด็กชายเด่นชัย พรมทา  
1/1
33
05145
เด็กชายธงชัย ดินจำปี  
1/1
34
05146
เด็กชายธีรวัฒน์ ก้านเพชร  
1/1
35
05147
เด็กชายนัฐพงษ์ บุญเผย  
1/1
36
05148
เด็กชายประวิทย์ หงษ์ยนต์  
1/1
37
05149
เด็กชายพิษณุ มนุพันธ์  
1/1
38
05150
เด็กชายพุทธิพงษ์ ชุ่มเย็น  
1/1
39
05151
เด็กชายไพริน จำปาสี  
1/1
40
05152
เด็กชายมิตรอรุณ พรมแดน  
1/1
41
05153
เด็กชายรัฐพงษ์ ส่งแสง  
1/1
42
05154
เด็กชายวิสิษฐ์ พิมพ์เสนา  
1/1
43
05155
เด็กชายศิวะดล ยาพันธุ์  
1/1
44
05156
เด็กชายสมกมล มูลหาร  
1/1
45
05157
เด็กชายสมเกียรติ ทำทอง  
1/1
46
05158
เด็กชายสุชาติ คำภาทู  
1/1
47
05159
เด็กชายสุริยา มาชา  
1/1
48
05160
เด็กหญิงจันทร์จิรา คุณเลิศ  
1/2
1
05161
เด็กหญิงจิภาวี แสงทวี  
1/2
2
05162
เด็กหญิงจิรัชญา พินิจ  
1/2
3
05163
เด็กหญิงดารณี พิศิลป์  
1/2
4
05164
เด็กหญิงเดือนนภา บุญจันทร์  
1/2
5
05165
เด็กหญิงปนัดดา เหลาเลิศ  
1/2
6
05166
เด็กหญิงปาริชาต ผมคำ  
1/2
7
05167
เด็กหญิงพัชชุรินทร์ เพชรคงแก้ว  
1/2
8
05168
เด็กหญิงภัทราวดี ทันชม  
1/2
9
05169
เด็กหญิงมณีรัตน์ พิเนตร์โชติ  
1/2
10
05170
เด็กหญิงมณีรัตน์ ไชยหาบุตร  
1/2
11
05171
เด็กหญิงมนัสชนก บัวผัน  
1/2
12
05172
เด็กหญิงมาลินี โลนุช  
1/2
13
05173
เด็กหญิงวนิดา พาที  
1/2
14
05174
เด็กหญิงศิริพร จิตชื่น  
1/2
15
05175
เด็กหญิงสลุตา จำปาทอง  
1/2
16
05176
เด็กหญิงสุกัลยา วงศา  
1/2
17
05177
เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์ยนต์  
1/2
18
05178
เด็กหญิงอรัญญา อุตส่าห์ดี  
1/2
19
05179
เด็กชายกฤษฎา สุขหอม  
1/2
20
05180
เด็กชายก้องไกร เพ็งพินิจ  
1/2
21
05181
เด็กชายเกรียงไกร สิงห์โสดา  
1/2
22
05182
เด็กชายจักรพันธ์ เจริญชัย  
1/2
23
05183
เด็กชายจิรสิน แก้วสะอาด  
1/2
24
05184
เด็กชายชัยชนะ แซ่หวู่  
1/2
25
05185
เด็กชายชัยวุฒิ ศรีนาเรียง  
1/2
26
05186
เด็กชายณรงค์ชัย ยินดี  
1/2
27
05187
เด็กชายณัฐชา นนท์ชนะ  
1/2
28
05188
เด็กชายทองคูณ สิงห์โสดา  
1/2
29
05189
เด็กชายธนพงษ์ น้อยปวง  
1/2
30
05190
เด็กชายธวัชชัย พันธ์จันทร์  
1/2
31
05191
เด็กชายนพดล รามะณี  
1/2
32
05192
เด็กชายปัฐวิน แจ้งนาม  
1/2
33
05193
เด็กชายพรมนัด สมกล้า  
1/2
34
05194
เด็กชายพัชรพงษ์ จันทะแพน  
1/2
35
05195
เด็กชายพุฒิพงษ์ ทันชม  
1/2
36
05196
เด็กชายราชัณ แสงทิพย์  
1/2
37
05197
เด็กชายฤทธิชัย ศรีดี  
1/2
38
05198
เด็กชายวัฒนะ ธรรมพร  
1/2
39
05199
เด็กชายศักดิ์ พิกุลทอง  
1/2
40
05200
เด็กชายสกล จำปาศรี  
1/2
41
05201
เด็กชายสมรส ก้งทอง  
1/2
42
05202
เด็กชายสุธีร์ ขุนสิงห์  
1/2
43
05203
เด็กชายแสงเพชร ภาคพรม  
1/2
44
05204
เด็กชายอดิศร สมเพราะ  
1/2
45
05205
เด็กชายเอกอนันต์ จันทร์คำพา  
1/2
46
05206
เด็กชายจักรกฤษณ์ แป้นเงิน  
1/2
47
05207
เด็กหญิงกาญจนา บุญตานัย  
1/3
1
05209
เด็กหญิงชฎาพร ช่อจำปา  
1/3
3
05210
เด็กหญิงชลดา สุวรรณชาติ  
1/3
4
05211
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ตอนศรี  
1/3
5
05212
เด็กหญิงดวงพร บุญเผย  
1/3
6
05213
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สิงห์สองคอน  
1/3
7
05214
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เจริญชัย  
1/3
8
05215
เด็กหญิงน้ำฝน แก้วโอ่ง  
1/3
9
05216
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สำอางสะอาด  
1/3
10
05217
เด็กหญิงภัทรสุดา บุญเผย  
1/3
11
05218
เด็กหญิงมนทกานต์ อ้นโสดา  
1/3
12
05219
เด็กหญิงเยาวรัตน์ โลนุช  
1/3
13
05220
เด็กหญิงรวินันท์ สายโคกกลาง  
1/3
14
05221
เด็กหญิงรุ่งทิวา สีสมบัติ  
1/3
15
05222
เด็กหญิงฤทัย พันธ์เพ็ง  
1/3
16
05223
เด็กหญิงวิรยา พิมพ์พันธ์  
1/3
17
05224
เด็กหญิงศิราภรณ์ สมสุข  
1/3
18
05225
เด็กหญิงสาวิตรี นนท์ชนะ  
1/3
19
05226
เด็กหญิงสิรินันต์ พันธ์ศรี  
1/3
20
05227
เด็กหญิงสุภาพร ลุทะภาค  
1/3
21
05228
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เชยโพธิ์  
1/3
22
05229
เด็กหญิงหัทยา แจ้งอรุณ  
1/3
23
05230
เด็กหญิงอรปรียา แสงสว่าง  
1/3
24
05231
เด็กหญิงอัญชญา พวงบุบผา  
1/3
25
05232
เด็กหญิงอัมพิกา สุนุรัตน์  
1/3
26
05233
เด็กหญิงอุไรวรรณ จำปาสี  
1/3
27
05234
เด็กหญิงอุษา สะสีสังข์  
1/3
28
05235
เด็กชายเจมธิวา แก้วลอย  
1/3
29
05236
เด็กชายชัยยันต์ วงศ์แก้ว  
1/3
30
05237
เด็กชายชัยสิทธิ์ ก้านเกตุ  
1/3
31
05238
เด็กชายนัฐวุฒิ ก้งทอง  
1/3
32
05239
เด็กชายดำรงค์ พรมศิริ  
1/3
33
05240
เด็กชายทวีทรัพย์ สอนสัตย์  
1/3
34
05241
เด็กชายทวีรักษ์ ดาดไธสง  
1/3
35
05242
เด็กชายธวัฒน์ ยศนาม  
1/3
36
05243
เด็กชายนิธิพนธ์ การะเกษ  
1/3
37
05244
เด็กชายพิพัฒน์ ชัยลา  
1/3
38
05245
เด็กชายวรัฐกาญจน์ โลนุช  
1/3
39
05246
เด็กชายวัชรา ก้งทอง  
1/3
40
05247
เด็กชายวุฒิชัย ศรีบุรินทร์  
1/3
41
05248
เด็กชายศุภกร กรวยทอง  
1/3
42
05249
เด็กชายสาธิต พันธ์นาม  
1/3
43
05250
เด็กชายสิทธิเดช ทองมาก  
1/3
44
05251
เด็กชายสุริยา น้อยหลอด  
1/3
45
05252
เด็กชายอนุชิต ยินดี  
1/3
46
05253
เด็กชายอรัญ ยุทธภัณฑ์  
1/3
47
05304
เด็กชายชัยสิทธิ์ ทองบุตร  
1/3
48
04928
เด็กหญิงขวัญฤทัย สมพันธ์  
2/1
1
04929
เด็กหญิงชลธิยา แสนอุบล  
2/1
2
04930
เด็กหญิงธนภรณ์ แสนบุญ  
2/1
3
04931
เด็กหญิงธัญญพร พฤษหอม  
2/1
4
04932
เด็กหญิงนุสรา นามโคตร  
2/1
5
04933
เด็กหญิงบานชื่น ศรีทอง  
2/1
6
04934
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์สว่าง  
2/1
7
04935
เด็กหญิงปวีณา ศิลารักษ์  
2/1
8
04936
เด็กหญิงพรนภา พันธ์นาม  
2/1
9
04937
เด็กหญิงพรนิภา กวดแก้ว  
2/1
10
04938
เด็กหญิงพูนทรัพย์ พิกุลทอง  
2/1
11
04939
เด็กหญิงรุ่งนภา กวดแก้ว  
2/1
12
04941
เด็กหญิงวรรณิภา เหลาซื่อ  
2/1
13
04942
เด็กหญิงวลัยพร ทำทอง  
2/1
14
04943
เด็กหญิงวัลนิภา วงษ์มา  
2/1
15
04944
เด็กหญิงวิชญาดา บุญชาติ  
2/1
16
04945
เด็กหญิงศุภวรรณ ธรรมวรรณ  
2/1
17
04946
เด็กหญิงสุกัญญา แซมทอง  
2/1
18
04947
เด็กหญิงสุทธิดา ลุฑะภาค  
2/1
19
04948
เด็กหญิงสุภาวดี มั่งมี  
2/1
20
04949
เด็กหญิงสุมิตรา สังข์ทอง  
2/1
21
04950
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นนธิจันทร์  
2/1
22
04951
เด็กหญิงอรัญญา เหล็กเพชร  
2/1
23
04952
เด็กหญิงอัยลดา โลนุช  
2/1
24
04953
เด็กหญิงแอนนา บุรา  
2/1
25
04955
เด็กชายกิตติพงษ์ อรรถสกุลรัตน์  
2/1
26
04956
เด็กชายจักกฤษ ทองดี  
2/1
27
04958
เด็กชายธีรยุทธ คางคำ  
2/1
29
04959
นายธีระยุทธ ทองละเอียด  
2/1
30
04960
เด็กชายพงศกร บัวแย้ม  
2/1
31
04962
เด็กชายพีระพล เชี่ยวชาญ  
2/1
32
04964
เด็กชายฤทธิพร สุขหอม  
2/1
33
04965
เด็กชายวชิระ บัวแย้ม  
2/1
34
04966
เด็กชายวัชรพงษ์ วงศ์สุพรรณ์  
2/1
35
04967
เด็กชายวรัญชัย บัวลอย  
2/1
36
04968
เด็กชายวีรภัทร ยุทธภัณฑ์  
2/1
37
04969
เด็กชายสหภาพ ทองปั้น  
2/1
38
04970
เด็กชายสันติ โพธิ์เงิน  
2/1
39
04971
เด็กชายสิทธิกร สืบวงค์  
2/1
40
04972
เด็กชายสุบินทร์ อินทร์ทรง  
2/1
41
04973
เด็กชายสุเมธ พิมพ์ทอง  
2/1
42
04974
เด็กชายอนุชา แซมทอง  
2/1
43
04819
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สาขา  
2/2
1
04975
เด็กหญิงกานดา เทศน์ชัย  
2/2
2
04976
เด็กหญิงจริยา คุณเลิศ  
2/2
3
04977
เด็กหญิงจิรารัตน์ มั่งมี  
2/2
4
04978
เด็กหญิงณัฐกานต์ หงษ์ยนต์  
2/2
5
04979
เด็กหญิงน้ำพริ้ง แก้งทอง  
2/2
6
04980
เด็กหญิงบุรณี มีสัตย์  
2/2
7
04981
เด็กหญิงบุรินรัตน์ โลนุช  
2/2
8
04982
เด็กหญิงประไพรัตน์ ขันธวัตร  
2/2
9
04983
เด็กหญิงปรางคณิต บุญเผย  
2/2
10
04984
เด็กหญิงพรสุดา แสงตวัน  
2/2
11
04985
เด็กหญิงยุพาพร หอมจิตร  
2/2
12
04986
เด็กหญิงรัตนา เต็มสุข  
2/2
13
04987
เด็กหญิงศิรภัสสร คุณเลิศ  
2/2
14
04988
เด็กหญิงศิริภาภรณ์ สอนสัตย์  
2/2
15
04989
เด็กหญิงสิริวรรณ ทางธรรม  
2/2
16
04990
เด็กหญิงสุกัญญา รื่นเริง  
2/2
17
04991
เด็กหญิงสุภาพร ซึ้งรัมย์  
2/2
18
04992
เด็กหญิงสุภาวดี หงษ์ทอง  
2/2
19
04993
เด็กหญิงสุรีรัตน์ คำมี  
2/2
20
04994
เด็กหญิงเสาวรส โลนุช  
2/2
21
04995
เด็กหญิงโสภาพรรณ แก้วลอย  
2/2
22
04996
เด็กหญิงอรทัย สุนธะปัญญา  
2/2
23
04997
เด็กชายการุณ พันธ์จักร  
2/2
24
04998
เด็กชายแก้ว พวงบุปผา  
2/2
25
04999
เด็กชายขจรศักดิ์ สุวดล  
2/2
26
05000
เด็กชายจิระพงษ์ บุญเพิ่ม  
2/2
27
05002
เด็กชายชัยณรงค์ ธรรมนุช  
2/2
28
05003
เด็กชายชาญยุทธ วุฒิฉันท์  
2/2
29
05004
เด็กชายณัฐพล จำปาสี  
2/2
30
05005
เด็กชายธีรชัย สมศรี  
2/2
31
05006
เด็กชายบรรหาร สืบสอน  
2/2
32
05007
เด็กชายประทีป จั่นต่า  
2/2
33
05009
เด็กชายปิยวัฒน์ พวงบุปผา  
2/2
34
05011
เด็กชายพรพงษ์ เม้าคำ  
2/2
36
05012
เด็กชายวรวุฒิ ล้อมวงษ์  
2/2
37
05013
เด็กชายวิศรุจน์ ภักดี  
2/2
38
05014
เด็กชายวีรภัทร์ นพนาค  
2/2
39
05015
เด็กชายศักดิ์นรินทร์ หวังโสม  
2/2
40
05016
เด็กชายสมชาย ศรีสุข  
2/2
41
05018
เด็กชายสุริยัน ยุทธภัณฑ์  
2/2
42
05019
เด็กชายอภิวัฒน์ บัวแย้ม  
2/2
43
05020
เด็กชายเอกลักษณ์ มะลัยทอง  
2/2
44
05021
เด็กหญิงเจนจิรา จันนอก  
2/3
1
05022
เด็กหญิงฉวีวรรณ ทองบุตร  
2/3
2
05023
เด็กหญิงดาว ทองบุตร  
2/3
3
05024
เด็กหญิงธนาภรณ์ หงษ์ยนต์  
2/3
4
05025
เด็กหญิงนภาลัย สระแก้ว  
2/3
5
05026
เด็กหญิงนิโลบล บุญจันทร์  
2/3
6
05027
เด็กหญิงนิสา อะโนรัมย์  
2/3
7
05028
เด็กหญิงพรทิพย์ เครือคำ  
2/3
8
05029
เด็กหญิงพวงผกา โยธาคุณ  
2/3
9
05030
เด็กหญิงภาริญา จันทาคีรี  
2/3
10
05031
เด็กหญิงมณีวรรณ ทำทอง  
2/3
11
05032
เด็กหญิงเยาวภัณฑ์ แก้วเรียง  
2/3
12
05033
เด็กชายวรากร ภาคพรม  
2/3
13
05034
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ มลัยทอง  
2/3
14
05035
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ทนทาน  
2/3
15
05036
เด็กหญิงวรรณพร มหาดไทย  
2/3
16
05037
เด็กหญิงศรนรินทร์ สืบวงศ์  
2/3
17
05038
เด็กหญิงศศิธร จำปาศรี  
2/3
18
05039
เด็กหญิง ศศิประภา ยิ่งใหญ่  
2/3
19
05040
เด็กหญิงศิวาทร ดวงอาจ  
2/3
20
05041
เด็กหญิงหวานใจ บุญยิ่ง  
2/3
21
05042
เด็กหญิงอมรรัตน์ ยุทธภัณฑ์  
2/3
22
05043
เด็กหญิงอัญชลี พุทธระสุ  
2/3
23
05044
เด็กชายกฤษฎา ทางธรรม  
2/3
24
05045
เด็กชายจิราพล สาลีกุล  
2/3
25
05047
เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์โตทอง  
2/3
26
05048
เด็กชายณัฐพล สืบสอน  
2/3
27
05049
เด็กชายธนาวุฒิ แก้วประดับ  
2/3
28
05050
เด็กชายภัทรพงษ์ ล้อมวงค์  
2/3
29
05051
เด็กชายวรวุฒิ โทนุบล  
2/3
30
05052
เด็กชายวัฒนพงษ์ โลนุช  
2/3
31
05053
เด็กชายวัฒนา จำปาหอม  
2/3
32
05054
เด็กชายวินิต มุทาลัย  
2/3
33
05055
เด็กชายศราวุฒิ สิงห์ทอง  
2/3
34
05056
เด็กชายศุภกร สะสีสังข์  
2/3
35
05058
เด็กชายสถาพร ทองบุตร  
2/3
36
05059
เด็กชายสมบูรณ์ พันธ์นาม  
2/3
37
05060
เด็กชายสราวุฒิ บุญเจือ  
2/3
38
05061
เด็กชายสุรพล ทองบุตร  
2/3
39
05064
เด็กชายอนุสิทธิ์ มะลัยทอง  
2/3
41
05065
เด็กชายอลงกรณ์ บุญตวง  
2/3
42
05066
เด็กชายเอกราช เทพชัย  
2/3
43
05110
เด็กชายนรินทร ขันอ่อน  
2/3
44
05111
เด็กชายสราวุฒิ เอกรัมย์  
2/3
45
04767
เด็กหญิงกาญจนาพร ครองไข่น้ำ  
3/1
1
04768
เด็กหญิงกาญจนา สิบรัมย์  
3/1
2
04769
เด็กหญิงจันทราภรณ์ ยิ่งใหญ่  
3/1
3
04770
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปิ่นเพชร  
3/1
4
04771
เด็กหญิงเตือนจิต ลาพันธ์  
3/1
5
04772
เด็กหญิงนัทธิการณ์ ภาคพรม  
3/1
6
04773
เด็กหญิงบุษยา คุณเลิศ  
3/1
7
04774
เด็กหญิงปรีญานุช สมทิพย์  
3/1
8
04775
เด็กหญิงพรนภา ยุทธภัณฑ์  
3/1
9
04776
เด็กหญิงวาสนา แก้วลอย  
3/1
10
04777
เด็กหญิงสกาวเดือน พวงบุบผา  
3/1
11
04779
เด็กหญิงสุกัญญา จำปาหอม  
3/1
12
04780
เด็กหญิงสุนทรีย์ เมืองชัย  
3/1
13
04781
เด็กหญิงอังศุมาลี พวงบุบผา  
3/1
14
04782
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ โลนุช  
3/1
15
04783
เด็กหญิงอำไพ สุนธะปัญญา  
3/1
16
04784
เด็กหญิงอุษารัตน์ สืบศรี  
3/1
17
04785
เด็กชายกวีรัตน์ มานะเสน  
3/1
18
04786
เด็กชายกิตติ ทองพาศ  
3/1
19
04787
เด็กชายกิติเดช ดอนสิงห์  
3/1
20
04788
เด็กชายจุลดิศ แซ่ปึง  
3/1
21
04789
เด็กชายชาญณรงค์ สืบวงษ์  
3/1
22
04790
เด็กชายเดชา ภาคพรม  
3/1
23
04791
เด็กชายธวัชชัย ศรีฮาด  
3/1
24
04792
เด็กชายธีรพงษ์ จันทโสม  
3/1
25
04793
เด็กชายธีรพล จันทโสม  
3/1
26
04794
เด็กชายธีรยุทธ แซมทอง  
3/1
27
04795
เด็กชายธีรวิทย์ กุลทิพย์  
3/1
28
04796
เด็กชายนนทนันท์ จันทกุล  
3/1
29
04797
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ นามวงค์  
3/1
30
04798
เด็กชายไพริน เครือเนตร  
3/1
31
04799
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิ์ศรี  
3/1
32
04800
เด็กชายวัชรินทร์ แสงลา  
3/1
33
04802
เด็กชายศิริศักดิ์ สมทิพย์  
3/1
34
04803
เด็กชายศิวัช พันธ์นาม  
3/1
35
04804
เด็กชายอรชุน ศรีโคตร  
3/1
36
04805
เด็กชายเอกวัฒน์ คุณเลิศ  
3/1
37
04806
เด็กชายอภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง  
3/1
38
05102
เด็กชายพนา สอนกลาง  
3/1
39
05103
เด็กหญิงนันทพร ทำทอง  
3/1
40
05303
นางสาวพัชริดา ปินะถา  
3/1
41
04591
เด็กหญิงเจนจิรา นามกระโทก  
3/2
1
04807
เด็กหญิงกาญจนา วงษ์มา  
3/2
2
04808
เด็กหญิงจิราพร วงษ์มา  
3/2
3
04809
เด็กหญิงชลธิชา ีศรีตะแกะ  
3/2
4
04810
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ มะลัยทอง  
3/2
5
04811
เด็กหญิงธารนันท์ คางคำ  
3/2
6
04812
เด็กหญิงเนตรธิดา เกตุสำเนา  
3/2
7
04814
เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อินทรโพธิ์  
3/2
8
04815
เด็กหญิงพวงเพชร ดาบจันทร์  
3/2
9
04816
เด็กหญิงพัชรี พันธ์นาม  
3/2
10
04817
เด็กหญิงพัชรี หลวงชัย  
3/2
11
04818
เด็กหญิงมณัชยา จำปาหอม  
3/2
12
04820
เด็กหญิงลำใย ยุทธภัณฑ์  
3/2
13
04821
เด็กหญิงวนัสนันท์ คำพลงาม  
3/2
14
04822
เด็กหญิงวรรณวิศา จันทร์ใย  
3/2
15
04823
เด็กหญิงสาวรีย์ กะตะศิลา  
3/2
16
04824
เด็กหญิงสาวิตรี บุญประคม  
3/2
17
04825
เด็กหญิงสุปราณี บัวบาน  
3/2
18
04826
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วจูมพล  
3/2
19
04827
เด็กหญิงอรสา เส้งเสน  
3/2
20
04828
เด็กชายเกียรติศักดิ์ วงมา  
3/2
21
04829
เด็กชายจักรกฤษณ์ มะลัยทอง  
3/2
22
04830
เด็กชายจิรพงษ์ คางคำ  
3/2
23
04831
เด็กชายชัยณรงค์ สมทิพย์  
3/2
24
04832
เด็กชายณัฐพงษ์ งางาม  
3/2
25
04834
เด็กชายณัฐิวุฒิ บุญจันทร์  
3/2
26
04835
เด็กชายปรีชา ศรีสุราช  
3/2
27
04836
เด็กชายพิเชษฐ์ จำปาศรี  
3/2
28
04837
เด็กชายวรวัฒน์ ทุมพัด  
3/2
29
04838
เด็กชายศิวะเทพ สีทอง  
3/2
30
04839
เด็กชายศุภวิชญ์ มะลัยทอง  
3/2
31
04840
เด็กชายสารินทร์ รักษาศรี  
3/2
32
04841
เด็กชายสุนันท์ บุญหล้า  
3/2
33
04842
เด็กชายสุรชัย สิทธิภาพ  
3/2
34
04843
เด็กชายเอกราช เต็มสุข  
3/2
35
05104
เด็กชายศุภกานต์ พิทักษ์  
3/2
36
05105
เด็กชายภูษิต โพธิ์ศรี  
3/2
37
05108
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ แจ้งอรุณ  
3/2
38
04845
เด็กหญิงจิราพร ชัยสีดา  
3/3
1
04846
นางสาวธัญพร ศรพรม  
3/3
2
04847
เด็กหญิงนฤมล จันศรี  
3/3
3
04848
เด็กหญิงนลินี เพชรนอก  
3/3
4
04849
เด็กหญิงผกาวดี แป้นทอง  
3/3
5
04850
เด็กหญิงยุพิน โลนุช  
3/3
6
04851
เด็กหญิงศิริพร สุนทรวัฒนพงศ์  
3/3
7
04852
เด็กหญิงสุรินญา นามเพราะ  
3/3
8
04854
เด็กชายกรกช ชมวงษ์  
3/3
9
04855
เด็กชายกฤตินัย จันทะบุตร  
3/3
10
04856
เด็กชายกฤษณะ ชะวาเขียว  
3/3
11
04857
เด็กชายณัฐวุฒิ วะโหรัมย์  
3/3
12
04858
เด็กชายธวัชชัย สังข์ทอง  
3/3
13
04863
เด็กชายรัตนพล เกื้อหนุน  
3/3
14
04864
เด็กชายลิขิต บุญยิ่ง  
3/3
15
04865
เด็กชายวิชานนท์ พุทธระสุ  
3/3
16
04866
เด็กชายวิเชียร สมสามาลย์  
3/3
17
04867
เด็กชายวีรวุฒิ แก้วมรกต  
3/3
18
04868
เด็กชายวีระพงษ์ ดอบุตร  
3/3
19
04870
เด็กชายสมยุทธ คันโททอง  
3/3
20
04872
เด็กชายสุทธิพงษ์ สันสุวรรณ  
3/3
21
04873
เด็กชายสุนทร ชาติเนตร  
3/3
22
04874
เด็กชายสุพิศ สีธุลี  
3/3
23
04877
เด็กชายอาคเนย์ ทิพยมาตย์  
3/3
24
04923
เด็กชายอุเทน พุทธระสุ  
3/3
25
04544
นางสาวกฤษณา รูปทอง  
4/1
1
04545
นางสาวกัลยาณี ยุทธภัณฑ์  
4/1
2
04546
นางสาวกิ่งแก้ว ยินดี  
4/1
3
04550
นางสาวณัฐพร จำปายง  
4/1
4
04557
นางสาวพัชรี สายโคกกลาง  
4/1
5
04561
นางสาววรรณภา ทองโปรด  
4/1
6
04564
นางสาวสุปราณี วันดี  
4/1
7
04565
นางสาวสุภาภรณ์ โพธิ์เงิน  
4/1
8
04567
นางสาวสุรีย์ มานะเสน  
4/1
9
04580
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณสิงห์  
4/1
10
04583
นายสุนทร ธรรมโสม  
4/1
11
04586
นางสาวขวัญตา พิมพ์พันธ์  
4/1
12
04590
นางสาวจิราวรรณ พิมพ์เงิน  
4/1
13
04592
นางสาวชฎาภรณ์ พยุงตน  
4/1
14
04597
นางสาวปาริฉัตร คางคำ  
4/1
15
04598
นางสาวพิมพ์ผกา แซ่ปึง  
4/1
16
04601
นางสาวรัฐฐาภรณ์ สัทธานุ  
4/1
17
04616
นายกิตติพงษ์ สีสุข  
4/1
18
04617
นายจิรายุส สาลีกุล  
4/1
19
04624
นายวรากร จันทร์แดง  
4/1
20
04628
นายสุทัศน์ สีตะแกะ  
4/1
21
04630
นางสาวจันทร์ทิมา ศิลาขาว  
4/1
22
04633
นางสาวจิราภรณ์ เมืองแก้ว  
4/1
23
04644
นางสาวสุดารัตน์ แซมทอง  
4/1
24
04658
นายเรืองวิทย์ กุลพัฒน์  
4/1
25
04662
นายสมชัย โคตรธรรม  
4/1
26
04668
นายหรรษา ยุทธภัณฑ์  
4/1
27
04676
นางสาวนิสา ไม้เท้าทอง  
4/1
28
04682
นางสาววัชรี จันทร์ศรีสุราษฎร์  
4/1
29
04686
นางสาวสุมาลี ใจกล้า  
4/1
30
04699
นายพัชรพงศ์ ศรีสุนนท์  
4/1
31
04701
นายภาณุวัฒน์ โลนุช  
4/1
32
04715
นายอุเทน หลอมพลทัน  
4/1
33
04914
นายบัณฑิต บุญเผย  
4/1
34
04927
นายชนินทร บัวแย้ม  
4/1
35
05254
นางสาวจิรพร รินจันทร์  
4/1
36
05255
นางสาวทิพวรรณ แสงทอง  
4/1
37
05256
นางสาวเบญจวรรณ ดำสนิท  
4/1
38
05257
นางสาวปรียานุช หนูพรม  
4/1
39
05258
นางสาวรักษิณา ภาคพรม  
4/1
40
05259
นางสาวสาวิณี มีสัตย์  
4/1
41
05260
เด็กหญิงสุดารัตน์ สะสีสังข์  
4/1
42
05261
นางสาวสุภาพร สังทอง  
4/1
43
05262
นายจักรกฤษ สังโสม  
4/1
44
05263
นายทวี วันทอง  
4/1
45
05264
นายประดิษฐ์ อุดม  
4/1
46
05265
นายประยูร ยินดี  
4/1
47
05266
นายสรายุทธ จอกแก้ว  
4/1
48
05267
นายสัมฤทธิ์ จันทแก้ว  
4/1
49
05268
นายสุนทร สืบวงค์  
4/1
50
05269
นายสุริยา ยิ่งใหญ่  
4/1
51
04549
นางสาวฐิติกา อินทร์เหลา  
4/2
1
04555
นางสาวนุจรินทร์ ผึ่งผาย  
4/2
2
04559
นางสาวมัลลิกา บุญเลิศ  
4/2
3
04566
นางสาวสุภาวดี แสงทอง  
4/2
4
04568
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณสิงห์  
4/2
5
04572
นายทินกร สันทอง  
4/2
6
04575
นายประดิษฐ์ พาที  
4/2
7
04588
นางสาวจันทนา อบอุ่น  
4/2
8
04594
นางสาวนิตยา บุญจันทร์  
4/2
9
04600
นางสาวรจณีย์ สืบวงศ์  
4/2
10
04602
นางสาวรัตนาภรณ์ ยุทธภัณฑ์  
4/2
11
04603
นางสาวราตรี พาที  
4/2
12
04604
นางสาวลำดวน โคตรทำ  
4/2
13
04605
นางสาววารุณี ปิตรักษา  
4/2
14
04608
นางสาวศุภรัตน์ บุญตวง  
4/2
15
04618
นายชนกานต์ หนองหงอก  
4/2
16
04620
นายปรัชญา เต็มสุข  
4/2
17
04621
นายพิทักษ์ อินมณเทียร  
4/2
18
04626
นายวินัย พิมพันธ์  
4/2
19
04635
นางสาวช่อผกา นนท์ชนะ  
4/2
20
04638
นางสาวพรนภา สิงห์โสดา  
4/2
21
04643
นางสาววิภารัตน์ สุภี  
4/2
22
04646
นางสาวอภิญญา ลาภทวี  
4/2
23
04648
นางสาวอวยพร คุณเลิศ  
4/2
24
04660
นายวัชพล บุญเต็ม  
4/2
25
04680
นางสาวรัตนา ทองโปรด  
4/2
26
04692
นายทรงสิทธิ์ ประทุมดี  
4/2
27
04705
นายวิทยา สันทาลุนัย  
4/2
28
04922
นายวินัย ช่อจำปา  
4/2
29
05270
นางสาวนางสาวกิ่งกาญจน์ สินยา  
4/2
30
05271
นางสาวนรินทร์ สำอางค์สะอาด  
4/2
31
05272
เด็กหญิงปิ่นแก้ว สำอางค์สะอาด  
4/2
32
05273
นางสาวเบญจวรรณ แยบคล้าย  
4/2
33
05274
นางสาวรัชนก อุปโท  
4/2
34
05275
นางสาววรรณศิริ พันนาม  
4/2
35
05276
นางสาวสุดา ทองมาก  
4/2
36
05277
นางสาวสุพีชา สีสุข  
4/2
37
05278
เด็กหญิงสุภาพร บุญเผย  
4/2
38
05279
นางสาวอรุณี หมื่นจง  
4/2
39
05280
นายเดช บุญสรรค์  
4/2
40
05281
นายไตรรงค์ พิมพ์ทอง  
4/2
41
05282
นายธนารินทร์ ยินดี  
4/2
42
05283
นายประยูร ศรีษะแก้ว  
4/2
43
05284
นายพีระนาท บุญทะมาตย์  
4/2
44
05285
นายวรนาถ วรรณะ  
4/2
45
05286
นายวรวิทย์ นามอนุ  
4/2
46
05287
นายวัชรินทร์ อินทร์หอม  
4/2
47
05288
เด็กชายศรายุทธ สัทธานุ  
4/2
48
05289
นายสิรภพ ชื่นตา  
4/2
49
05290
นายสุทธิวิทย์ เกตศิริ  
4/2
50
05291
นางสาวเสาวภา ชอบทำ  
4/2
51
05302
นายวีรชัย พันสีนาม  
4/2
52
04547
นางสาวกุหลาบ บุญยิ่ง  
4/3
1
04554
นางสาวนิตยา สินสุพรรณ  
4/3
2
04556
นางสาวปิยะมาศ นามวงค์  
4/3
3
04558
นางสาวพิชญา บุญเพ็ง  
4/3
4
04569
นางสาวอรทัย เอ้ไธสง  
4/3
5
04577
นายมงคล พิศิลป์  
4/3
6
04579
นายวิรัตน์ รามณี  
4/3
7
04584
นายประเสริฐ ทำทอง  
4/3
8
04585
นายเอนก บุญเผย  
4/3
9
04587
นางสาวคณาลักษณ์ แช่มทอง  
4/3
10
04589
นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาเงิน  
4/3
11
04596
นางสาวปัทมา จำปาหอม  
4/3
12
04606
นางสาวศศิธร บุญจันทร์  
4/3
13
04607
นางสาวศิริพร เพิ่มพร  
4/3
14
04611
นางสาวสาลินี พาที  
4/3
15
04612
เด็กหญิงสุภาวดี ก้งทอง  
4/3
16
04613
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูดอนกลอย  
4/3
17
04615
นางสาวอังคณา จันทะพันธ์  
4/3
18
04622
นายพุฒิพงษ์ อุดม  
4/3
19
04623
นายวรพงษ์ คำพลงาม  
4/3
20
04627
นายศักดิ์นรินทร์ หงษ์ยนต์  
4/3
21
04629
เด็กชายอมรเทพ อุ่นอก  
4/3
22
04634
นางสาวชไมพร พรมอ้าย  
4/3
23
04639
นางสาวพรพิมล คลังบ้านงิ้ว  
4/3
24
04645
เด็กหญิงสุธาสินี ลือสมศรี  
4/3
25
04647
เด็กหญิงอรุณวรรณ ปันใจ  
4/3
26
04650
นายจักรกฤษณ์ จันโสม  
4/3
27
04663
นายสวัสดิ์ นามอนุ  
4/3
28
04671
นายอภิสิทธิ์ คางคำ  
4/3
29
04673
นางสาวกระถิน กลมเกรียว  
4/3
30
04678
นางสาวระวิวรรณ พิมพ์บุตร  
4/3
31
04683
เด็กหญิงศรีอุบล คางคำ  
4/3
32
04684
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองรักษ์  
4/3
33
04687
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์โสม  
4/3
35
04691
นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ยนต์  
4/3
36
04695
เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิ์เงิน  
4/3
37
04700
นายพิเชษฐ์ สีสุข  
4/3
38
04713
เด็กชายอนุจิตร พวงบุปผา  
4/3
39
04916
เด็กหญิงวารีรัตน์ คำมะนาด  
4/3
40
04920
นางสาวจันทร์วิมล บุญม่วง  
4/3
41
04921
นายวิฑูรย์ ช่อจำปา  
4/3
42
05292
นางสาวมนัสนันท์ สอนดี  
4/3
43
05293
นางสาววรรณิภา จอกแก้ว  
4/3
44
05294
นางสาววาริฐี พิกุลทอง  
4/3
45
05295
นางสาววารุณี ทองมาก  
4/3
46
05296
นางสาวสุรีพร แสงฉาย  
4/3
47
05297
นางสาวอรพิน ภาคพรม  
4/3
48
05298
นายมงคล พุฒจีบ  
4/3
49
05299
นายสมบูรณ์ คางคำ  
4/3
50
05300
นายสุธานนท์ สุวรรณัง  
4/3
51
05301
นายบุญสิน หมั่นทำ  
4/3
52
04320
นางสาวจริยา โขงอ้อม  
5/1
1
04322
นางสาวทิพวรรณ ปิ่นแก้ว  
5/1
2
04324
นางสาวน้ำฝน ก้านเพชร  
5/1
3
04329
นางสาวยุธินันท์ ยุทธพันธ์  
5/1
4
04335
นางสาววราภรณ์ โลนุช  
5/1
5
04336
นางสาววโรทัย นุชนาจารย์  
5/1
6
04337
นางสาววิภา เหลาคำ  
5/1
7
04338
นางสาววิลาวรรณ มันสา  
5/1
8
04345
นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเลิศ  
5/1
9
04346
นางสาวหฤทัย สุขสุด  
5/1
10
04349
นางสาวอำพร ศรีษงาม  
5/1
11
04355
นายชัยชนะ ศรีสุนนท์  
5/1
12
04370
นางสาวนันทิชา จำปาศรี  
5/1
13
04374
นางสาวผกาวัลย์ กวดแก้ว  
5/1
14
04377
นางสาวรัตน์ธิมา แสงลา  
5/1
15
04380
นางสาววนิดา ยุทธพันธ์  
5/1
16
04382
นางสาววาสนา อรัญมิตร  
5/1
17
04383
นางสาววิภาพร รามศรี  
5/1
18
04387
นางสาวสิริเกศ ทองมาก  
5/1
19
04388
นางสาวสุพัตรา สมสุข  
5/1
20
04390
นางสาวอรัญญา เลพล  
5/1
21
04405
นายวิทวัส โลนุช  
5/1
22
04413
นางสาวนฤมล สืบสอน  
5/1
24
04416
นางสาวนิตยา สิงห์โสดา  
5/1
25
04419
นางสาวรัชฎา ล้อมวงศ์  
5/1
26
04426
นางสาวสุวิมล โลนุช  
5/1
27
04431
นายกิตติพร จำปาเงิน  
5/1
28
04433
นายชนะชัย ปัญญาสูง  
5/1
29
04434
นายชัยวัฒน์ คุณเลิศ  
5/1
30
04460
นางสาวชนนิกานต์ หงษ์ทอง  
5/1
31
04465
นางสาววันดี อุดแก้ว  
5/1
32
04480
นายตรีชากุล มลัยทอง  
5/1
34
04487
นายวิรัตน์ สระแก้ว  
5/1
35
04488
นายวีระพงษ์ บุญชาติ  
5/1
36
04753
นางสาวศิริพร ศิลารักษ์  
5/1
37
05067
นางสาวรัชนี วงษ์มา  
5/1
38
05068
นางสาวสิริยากร วงศ์มา  
5/1
39
05069
นางสาวสุชาดา จำปาสี  
5/1
40
05070
นางสาวเสาวลักษณ์ ยศธิไกร  
5/1
41
05072
นายมนตรี จำปาศรี  
5/1
43
05073
นายรัชนันท์ เหลาฉลาด  
5/1
44
05074
นายศราวุฒิ ศรีสุข  
5/1
45
05075
นายสุจินดา ก้งทอง  
5/1
46
05076
นายสุริยะ สพานทอง  
5/1
47
05077
นายสุริยา สืบโสดา  
5/1
48
04319
นางสาวกนกวรรณ รัตน์ศรี  
5/2
2
04323
นางสาวทิวาภรณ์ อักษร  
5/2
3
04348
นางสาวอัมพวัน ศรีทองสุข  
5/2
4
04351
นายต่อยอด ทับทิม  
5/2
5
04354
นายชญานนท์ พงศ์กสิกิจ  
5/2
6
04356
นายยุทธพล มะลิลา  
5/2
7
04357
นายวรุตม์ มลัยทอง  
5/2
8
04358
นายวสันต์ พิมพ์พันธ์  
5/2
9
04360
นายวัชรพล บรรเทา  
5/2
10
04361
นายวีรภัทร อินธิกาย  
5/2
11
04362
นายศักดา สิงห์โสดา  
5/2
12
04369
นางสาวณัฐพร ผ่องพันธ์  
5/2
13
04375
นางสาวมณีพร แสงแก้ว  
5/2
14
04392
นายคฑาวุธ พวงบุปผา  
5/2
15
04393
นายคมคิด สีบาน  
5/2
16
04395
นายเจนภพ ภูนุภา  
5/2
17
04399
นายพจนารถ ทองสะอาด  
5/2
18
04402
นายยศกร ปัญญาสูง  
5/2
19
04406
นายวีรภัทร ธรรมวรรณ  
5/2
20
04407
นายสมคิด โสดาจันทร์  
5/2
21
04408
นายสมจิตร สืบวงค์  
5/2
22
04418
นางสาวเยาวนิจ เหลาคำ  
5/2
24
04427
นางสาวเสาวภา ทางธรรม  
5/2
26
04432
นายจักรกฤษ นามน้อย  
5/2
27
04436
นายธนากรณ์ ทางธรรม  
5/2
28
04456
นายอำนวย นนธิจันทร์  
5/2
29
04458
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรัทธานุ  
5/2
30
04467
นางสาววิไลวรรณ ไม้เท้าทอง  
5/2
31
04470
นางสาวสายฝน ดาดี  
5/2
32
04481
นายมงคล มั่นหมาย  
5/2
33
04750
นางสาวดวงเดือน สีตะแกะ  
5/2
34
05078
นางสาวกรรณิกา จำปาสี  
5/2
35
05080
นางสาวรัตนา นิเวช  
5/2
37
05081
นางสาวรุ่งทิวา ก้งทอง  
5/2
38
05082
นางสาวรุ่งนภา โอชา  
5/2
39
05083
นางสาวสมคิด หงษ์ทอง  
5/2
40
05084
นางสาวสุกัญญา บุญเสริม  
5/2
41
05085
นางสาวอรทัย พุดจีบ  
5/2
42
05086
นางสาวอัมพิกา คำมะนาถ  
5/2
43
05087
นายจักกฤษ ก้งทอง  
5/2
44
05088
นายณัฐพล โพธิ์ศรี  
5/2
45
05089
นายสมิทธิ์ ซ้ายหนองขาม  
5/2
46
05099
นางสาวรัชดา ทันชม  
5/2
47
04325
นางสาวเนตรนภา วงจันทร์  
5/3
1
04328
นางสาวเพ็ญพร มูลพันธ์  
5/3
2
04331
นางสาวรัตนาพร โพธิ์ศรี  
5/3
3
04332
นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญสุข  
5/3
4
04340
นางสาวศิริพร หึงขุนทด  
5/3
5
04341
นางสาวศิริรัตน์ สะสีสังข์  
5/3
6
04344
นางสาวสุนีย์ แสงนิล  
5/3
7
04350
นางสาวอุไรวรรณ ทำทอง  
5/3
8
04363
นายสุริยา หึงขุนทด  
5/3
9
04368
นางสาวชฎาพร หงษ์ยนต์  
5/3
10
04371
นางสาวนากรณ์ ไม้เท้าทอง  
5/3
11
04378
นางสาวละมัย พันธ์นาม  
5/3
12
04379
นางสาวละไม คำเบ้า  
5/3
13
04384
นางสาววิไลวรรณ ก้านเกตุ  
5/3
14
04386
นางสาวสาลิกา ณรินทร์  
5/3
15
04401
นายไพฑูรย์ สีสัน  
5/3
16
04415
นางสาวนันวดี สุนทรวัฒนพงศ์  
5/3
17
04422
นางสาวศศิมาภรณ์ สอนสัตย์  
5/3
18
04437
นายธนาทิพย์ บุญจันทร์  
5/3
19
04438
นายธีรพงษ์ เกตุแก้ว  
5/3
20
04439
นายธีรยุทธ สีตะแกะ  
5/3
21
04440
นายพิชิตชัย โลนุช  
5/3
22
04448
นายสมเกียรติ บุตรสา  
5/3
24
04452
นายสุมิตร แสร์สินธ์  
5/3
25
04457
นายโอภาส รามะณี  
5/3
26
04464
นางสาววราภรณ์ สุขสุด  
5/3
27
04466
นางสาววัลลี แสงแก้ว  
5/3
28
04468
นางสาวศิริวรรณ แก้วโอ่ง  
5/3
29
04469
นางสาวสรัญญา มาพบ  
5/3
30
04472
นางสาวสุพัตรา จำปาสี  
5/3
31
04474
นายจตุพงษ์ จันทร์โสม  
5/3
32
04475
นายจำลอง พิกุลทอง  
5/3
33
04483
นายยงยุทธ แสงสว่าง  
5/3
34
04491
นายศุภศิลป์ โขงอ้อม  
5/3
35
05090
นางสาวกนกวรรณ พวงพล  
5/3
36
05091
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะภักดี  
5/3
37
05093
นางสาวศศิธร ทางธรรม  
5/3
39
05094
นางสาวอุไรวรรณ ใจกล้า  
5/3
40
05095
นายจำลอง เหลาเลิศ  
5/3
41
05096
นายชาญณรงค์ ยินดี  
5/3
42
05097
นายณรงค์ ทองมาก  
5/3
43
05098
นายรณชัย แก่นจักร  
5/3
44
05100
นางสาววรรณี ปัญญาสูง  
5/3
45
04022
นางสาวจิราพร ทำทอง  
6/1
1
04025
นางสาวนัฐพร เรืองหล้า  
6/1
2
04026
นางสาวนิตยา ชุ่มเย็น  
6/1
3
04028
นางสาวปรียานุช รามณี  
6/1
4
04030
นางสาวพัชราภรณ์ ก้านเพชร  
6/1
5
04033
นางสาวเพ็ญนภา อัตะนัย  
6/1
6
04035
นางสาววิภาภรณ์ คงนุรัตน์  
6/1
7
04037
นางสาวศศิธร ฉวีทอง  
6/1
8
04042
นางสาวสุนารี มีมาก  
6/1
9
04043
นางสาวแสงดาว ใจกล้า  
6/1
10
04044
นางสาวแสงนภา บัวแย้ม  
6/1
11
04047
นางสาวอริศรา รุ่งเรือง  
6/1
12
04050
นายธีรศักดิ์ บัวผัน  
6/1
13
04054
นายไพศาล ทองโปรด  
6/1
14
04057
นายสุรศักดิ์ นนธิจันทร์  
6/1
15
04064
นางสาวทิพวรรณ พุทธระสุ  
6/1
16
04071
นางสาววัลลภา เขาทอง  
6/1
17
04079
นางสาวสุภลักษณ์ คุณเลิศ  
6/1
18
04087
นายณรงค์เดช หงษ์ยนต์  
6/1
19
04093
นายภุชงค์ วงศ์แก้ว  
6/1
20
04095
นายรัตนะ แสงลา  
6/1
21
04097
นายอมรเทพ เต็มสุข  
6/1
22
04099
นางสาวกวินนา พันบุดดี  
6/1
23
04107
นางสาววันวิสาข์ พลเมือง  
6/1
24
04120
นายพัสกร สุขหอม  
6/1
25
04133
นายสุริพงษ์ คำภา  
6/1
26
04138
นางสาวณรินรัตน์ สกุลลักษณ์  
6/1
27
04142
นางสาวธนพร ลุนสืบ  
6/1
28
04148
นางสาวกรรณิการ์ ก้งทอง  
6/1
29
04760
นายธีระศักดิ์ นนธิจันทร์  
6/1
30
04878
นางสาวธนาวรรณ ระคนจันทร์  
6/1
31
04879
นางสาวนุจรีย์ ทวีศักดิ์  
6/1
32
04880
นางสาวพิมพา พลราช  
6/1
33
04883
นางสาวสิเรียม จันทพักตร์  
6/1
35
04884
นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ่งใหญ่  
6/1
36
04885
นางสาวอารีย์ ไม้เท้าทอง  
6/1
37
04887
นายภูเบศ สุวรรณชาติ  
6/1
39
04888
นายสัมฤทธิ์ พลชะลี  
6/1
40
04889
นายอานนท์ คุมเมฆ  
6/1
41
03879
นายพรชัย ทองสุข  
6/2
1
04021
นางสาวกิตติยา ทองเจริญ  
6/2
2
04034
นางสาวเบญจพร คะหาญ  
6/2
3
04051
นายนำชัย จำปาสี  
6/2
6
04059
นายสุภาพ โพธิ์วัน  
6/2
7
04063
นางสาวจิตรลัดดา มะลัยทอง  
6/2
8
04068
นางสาวภิรมณ์ โลนุช  
6/2
9
04075
นางสาวสถาพร แก้วประดับ  
6/2
10
04081
นางสาวสุทธิณี ชมชื่น  
6/2
12
04084
นายขวัญ กาบแก้ว  
6/2
13
04096
นายสุริยา อินทร์ช้าง  
6/2
14
04106
นางสาวพรรณิการ์ พลเมือง  
6/2
16
04112
นางสาวสุมาลี ภาธี  
6/2
17
04113
นางสาวศิริพร หงษ์ยนต์  
6/2
18
04116
นางสาวสมลักษณ์ สุขหอม  
6/2
19
04118
นางสาวอัมพิรา ก้งทอง  
6/2
20
04140
นางสาวญาดา คุณเลิศ  
6/2
22
04143
นางสาวอภิรดี นามน้อย  
6/2
23
04147
นางสาวอุมาพร พันธ์นาม  
6/2
24
04154
นายธนรัชต์ วงค์อามาตย์  
6/2
25
04163
นายคมกริช พฤษหอม  
6/2
26
04532
นางสาวสายทอง ก้งทอง  
6/2
27
04890
นางสาวกาญจนา อบอุ่น  
6/2
28
04891
นางสาวขวัญเรือน สำอางค์สะอาด  
6/2
29
04893
นางสาวนิภาภรณ์ สมจันทร์  
6/2
30
04894
นางสาวปิยะพร อ่อนสาย  
6/2
31
04895
นางสาวพนารินทร์ สิมัยนาม  
6/2
32
04896
นางสาวละอองดาว สระแก้ว  
6/2
33
04897
นางสาวลัดดา จันทเกษ  
6/2
34
04898
นางสาวเสาวลักษณ์ สืบสอน  
6/2
35
04900
นายธวัชชัย ด้งทอง  
6/2
37
04901
นายมรกต นามวรรค  
6/2
38
04903
นายอนุวัฒน์ นนธิจันทร์  
6/2
40
04027
นางสาวบังอร สีมันลาภ  
6/3
1
04048
นายคามิน คำสัตย์  
6/3
2
04055
นายบุญเลิศ พันธ์นาม  
6/3
3
04086
นายฐานนตร์ สวัสดี  
6/3
9
04094
นายยุทธนา จำปาหอม  
6/3
10
04104
นางสาวนิตยา พวงบุปผา  
6/3
11
04105
นางสาวปวีณา พุทธระสุ  
6/3
12
04108
นางสาวอุไรวรรณ สีราช  
6/3
13
04110
นางสาวสุจิตรา สังข์ทอง  
6/3
14
04126
นายยุทธศาสตร์ ก้านแก้ว  
6/3
15
04128
นายปริญญา สาลีกุล  
6/3
16
04136
นางสาวชุติมา นนท์ชนะ  
6/3
17
04137
นางสาวจันทนา โลนุช  
6/3
18
04139
นางสาวธนาภรณ์ อาจหาญ  
6/3
19
04145
นางสาวภัทรากานต์ ยุทธภัณฑ์  
6/3
20
04146
นางสาวพรฤทัย ยุทธภัณฑ์  
6/3
21
04151
นายธีรศักดิ์ หย่องเอ่น  
6/3
22
04162
นายศราวุธ บัวแย้ม  
6/3
23
04164
นายสุภพ สมสุข  
6/3
24
04167
นายประวิทย์ บุญเผย  
6/3
25
04168
นายพันธกานต์ สาริวงษ์  
6/3
26
04171
นายชิษณุพงศ์ จันทร์ศรีสุราษฎร์  
6/3
27
04529
นายพุฒิพงศ์ บุญเผย  
6/3
28
04530
นางสาวอรวรรณ ขันอ่อน  
6/3
29
04907
นายประเทือง แก้วมรกต  
6/3
30
04908
นายวีรวัฒน์ พิเนตร์โชติ  
6/3
31
04909
นายวุฒิชัย พิมพ์พันธ์  
6/3
32
04910
นายสันติสุข รื่นเริง  
6/3
33
04911
นายสุชาติ สมสุข  
6/3
34

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา