กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยครูวชิราภรณ์ มั่นคง

wachirapon@nkw.ac.th

ครูสามารถ ศรีมงคล

ครูอรอนงค์ ศรีมงคล


กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ครูชัชวาล มั่นคง

chatchawan@nkw.ac.th


ครูเกษร ศรีจำปา

 

ครูจักรกฤษ นิยมวัน

 

ครูวราภรณ์ ศิลาลัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ครูจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก

chirarat@nkw.ac.th

ครูสมใจ จิตสิริไพบูลย์

somjai@nkw.ac.th


ครูชาญชัย ผสมวงศ์

chanchai@nkw.ac.thครูคำจันทร์ มณฑาหอม

kamchan@nkw.ac.thครูมยุรี วงษาสายครูณัฐพล แสงทวี

nattapol@nkw.ac.thครูธัญญพัทธ์ รติกุลฐิตินันท์

ครูสโรชา ศรีสะอาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ครูทัศนา สีบาน

ครูพชกร นันทพันธ์

 

ครูศิริพร พุทธระสุข


กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา


ครูเลอสรร พามขุนทด

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

ครูพิภาพ แก้วยศ

pipap@nkw.ac.th


กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ครูสุทัศนี ใจกล้า

sutussanee@nkw.ac.th

ครูสนันสวัสดิ์ ไพเราะ

sunansawad@nkw.ac.th

ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม

jase@nkw.ac.th

ครูมานพ คงนุรัตน์

manop@nkw.ac.th

ครูสิทธิชัย ประคองใจ

sittichai@nkw.ac.th

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ครูเฉลิมพล ขันทวิชัย
ครูสัณห์ฤทัย โลนุช

sanruethai@nkw.ac.th

 

ครูวรรณิภา แผ่นทอง


wannipa@nkw.ac.th