กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย


ครูวชิราภรณ์ มั่นคง

ครูสามารถ ศรีมงคล

ครูอรอนงค์ ศรีมงคล

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์


ครูเกษร ศรีจำปา

 

ครูจักรกฤษ นิยมวัน


ครูณิชกานต์ แย้มศรี

ครูมงคลกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


ครูจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก


ครูสมใจ จิตสิริไพบูลย์


ครูชาญชัย ผสมวงศ์ครูคำจันทร์ มณฑาหอมครูมยุรี ศรีทอง
ครูธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์


ครูสโรชา ศรีสะอาด

 

ครูสุขใจ ไพเราะ


ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ครูทัศนา สีบาน


ครูศิริพร พุทธระสุข
ครูดุธาสิทธิ์ แดงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกิตติธัช เวฬุวนารักษ์
ครูอนุศักดิ์ ศรีทะโร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ


ครูสุริยะ จิตรจำ
ครูวรรณิศา สุขหาได้


กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ


ครูสุทัศนี ใจกล้า
ครูมานพ คงนุรัตน์

ครูพยงค์ สันทาลุนัย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศครูสัณห์ฤทัย โลนุช

ครูธีระยุทธ สมเจตนา

 

ครูพงศ์พันธุ์ ดาวเรือง
ครูนลินี สูงยิ่ง


เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูสุภาภรณ์ เพิ่มแก้ว


พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน