รองผู้อำนวยการ
บรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยครูวชิราภรณ์ มั่นคง

[email protected]

ครูสามารถ ศรีมงคล

ครูอรอนงค์ ศรีมงคล


กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ครูเกษร ศรีจำปา


ครูเกษร ศรีจำปา

 

ครูจักรกฤษ นิยมวัน

 

ครูวราภรณ์ ศิลาลัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ครูจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก

[email protected]

ครูสมใจ จิตสิริไพบูลย์

[email protected]


ครูชาญชัย ผสมวงศ์

[email protected]ครูคำจันทร์ มณฑาหอม

[email protected]ครูมยุรี วงษาสายครูณัฐพล แสงทวี

[email protected]ครูธัญญพัทธ์ รติกุลฐิตินันท์

ครูสโรชา ศรีสะอาด

 

ครูสนันสวัสดิ์ ไพเราะ

[email protected]

ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม

[email protected]

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ครูทัศนา สีบาน

ครูศิริพร พุทธระสุข


กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา


 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ


กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ


ครูสุทัศนี ใจกล้า

[email protected]ครูมานพ คงนุรัตน์

[email protected]

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูสัณห์ฤทัย โลนุช

[email protected]

 

ครูวรรณิภา แผ่นทอง


[email protected]