โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม   E-Learning   Media Center  ติดต่อเรา  Mail ข้อมูลการเข้าห้องเรียน  /// ITA

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
NKW Individual Study and Symposium Exhbition 2020

ประมวลภาพกิจกรรม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ศูนย์คชศึกษา ปราสาทตาเมือนทม และผามะนาว จังหวัดสุรินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม

งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดกิจกรรม
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ภายใต้มาตรการการป้อบกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวการศึกษา
ข่าวสอบบรรจุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome